Biggeorge Befektetési Alapkezelő Zrt.

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politika

A Biggeorge Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) egyre kiemeltebb figyelmet fordít arra az utóbbi években, hogy tevékenysége során (ideértve az általa kezelt ingatlanalapokat) törekedjen az energiahatékonyságra, a fenntarthatóságra és a társadalmi felelősségvállalásra.

A 2018. után indult lakóingatlanfejlesztéseknél geotermikus fűtésrendszerek kerültek kiépítésre a megújuló energetikai követelményeknek megfelelően, amelyek ökológia lábnyoma így sokkal kisebb a hagyományos fosszilis energiahordozókat égetőknél, valamint mind a hőszigetelések, mind a zöldtetők további emelt színtű műszaki megoldásokként támogatták az egyes épületek energiahatékonyságát. A fenti műszaki megoldásokat alkalmazó, átadott épületek a követelményeknél magasabb, kiemelkedően nagy energiahatékonyságú, AA+ energetikai besorolást kaptak. Emellett a zajvédelem, a csapadékvíz hasznosítás és a zöld felületek kialakításának vonatkozásában is megjelentek a hosszú távú környezeti szempontok.

Több, az Alapkezelő által kezelt alap által bérbeadott ingatlanban került sor a bérlőkkel közösen energetikai korszerűsítésre. A Biggeorge 12. Ingatlanalap által közvetve tulajdonolt, az Alapkezelő székhelyéül is szolgáló Bécsi Corner Irodaház megszerezte a BREEAM minősítést.

A vállalatirányítási szempont az Alapkezelő befektetései vonatkozásában nem értelmezhető, mivel az ingatlanalapok semmilyen részvény, vagy kötvényállománnyal nem rendelkeznek, így a tulajdonosi joggyakorlás kérdései nem merülnek fel. Mindezek ellenére, az Alapkezelő saját működése során nem csak a törvényi megfelelőség miatt, hanem azon túlmenően is ügyel az etikus, prudens és transzparens működésre (pl. folyamatos elérhetőség és információszolgáltatás, befektetői roadshowk, open-book elv, nemzetközi, best-practicet nyújtó szolgáltatók kiválasztása az ellenőrző feladatok elvégzésére, cégcsoport belső etikai szabályzat).

Az Alapkezelő napi, operatív munkája során törekszik arra, hogy minél több újrahasznosítható anyagot használjon (papírbeszerzés, szelektív hulladékgyűjtés), és kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minél több dokumentumot digitalizáljunk kerülve a felesleges nyomtatást.

Az Alapkezelő az ingatlanbefektetések sajátosságai és az Alap befektetési politikája figyelembevételével integrálja a fenntarthatósági – jellemzően környezeti – kockázatokat a befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamataiba. Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat a klasszikus kockázati kategóriák között, azon belül is elsősorban az üzleti típusú, illetve ingatlanfejlesztésekhez, ingatlanbefektetésekhez kapcsolódó kockázatok egyik aspektusaként vizsgálja a befektetési döntéshozatali eljárásban, a fenntarthatósági kockázatok elkülönített és kifejezett értékelésére a befektetési döntéshozatali eljárás során nem kerül sor.

Ingatlan, vagy ingatlankitettséget tartalmazó ingatlantársaság vásárlása esetén az Alapkezelő a befektetést megelőzően teljes körű átvilágítást végez, melynek során törekszik a fenntarthatóság kérdését érintő információk feltárására is, mindazonáltal az Alapkezelő a befektetési döntéshozatal során az eszköz tőkenövekedési/jövedelemtermelő képességét veszi figyelembe, így kifejezetten nem zár ki semmilyen eszközt a lehetséges befektetései közül azon az alapon, hogy az nem rendelkezik valamely zöld minősítéssel, vagy energetikai, illetve környezetvédelmi szempontból nem a legkorszerűbb, nem felel meg a legújabb, legmagasabb elvárásoknak, vagy adott esetben érintett valamilyen környezetvédelmi problémával, ha az összességében nem érinti lényegesen hátrányosan a tervezett befektetés megvalósítását.

Amennyiben az Alap elsődleges célja a tőkenövekedés, ennek keretében ingatlanfejlesztésre alkalmas ingatlan, illetve ilyen eszközkitettséggel rendelkező ingatlantársaság megszerzése, azok új ingatlanfejlesztésre való alkalmassá tétele, illetve esetlegesen fejlesztés megvalósítása, ezeknél a típusú befektetéseknél a hatályos jogszabályok már önmagukban tartalmaznak olyan alapvető energetikai, és környezetvédelmi előírásokat, amelyek a releváns fenntarthatósági kockázatok elkerülésére alkalmasak.

Jövedelemtermelő ingatlanok esetében ugyan merülhetnek fel fenntarthatósági – első sorban energetikai, esetleg vízfelhasználási, hulladéktermelési – kockázatok, azonban az Alapkezelő úgy ítéli meg, hogy az ilyen befektetések klasszikus kockázatainak körültekintő vizsgálata megfelelő védelmet nyújt az ellen is, hogy ezek a kockázatok lényeges hátrányos hatást gyakoroljanak a befektetés értékére. Amennyiben az Alapkezelő ezt a kockázatkezelési feladatot teljesíti, az az ilyen típusú befektetések életciklusát és azt az időtávot figyelembe véve, amelyre az Alapkezelő az Alapba való befektetést a Befektetők számára ajánlja, a fenntarthatósági kockázatok nem befolyásolják érdemben az ilyen befektetés értékét sem.

Hasonlóan jár el az Alapkezelő az ingatlankitettséget tartalmazó kollektív befektetési értékpapírok vásárlása esetében is, azzal, hogy ezekről a körülményekről az Alapkezelő az adott kollektív befektetési forma befektetői számára hozzáférhető információk alapján szerez információkat, illetve ezek alapján az információk alapján végzi el a kockázatok értékelését.

Az Alapkezelő a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait a döntéshozatal során külön nem veszi figyelembe, tekintettel arra, hogy a fenntarthatósági kockázat az Alapkezelő értékelése szerint nem, vagy csak minimális relevanciával bírhat az Alap hozamának alakulása tekintetében, figyelemmel arra is, hogy az Alap a befektetési politikája által kifejezetten nem célozza meg a környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulását, vagy egyéb fenntarthatósági tényező elősegítését, így az ilyen fenntarthatósági kockázatok, habár közvetetten felmerülhetnek, a fentebb kifejtettek alapján érdemileg nem befolyásolják az Alap teljesítményét.

Az Alapkezelő jelenleg nem kínál az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelete 8. vagy 9. cikke alá sorolható pénzügyi terméket, fenntartható befektetési terméket vagy érdemi ESG (környezeti, társadalmi, irányítási szempontból tudatos) jellemzővel rendelkező terméket.

Ettől függetlenül az Alapkezelő folyamatosan vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a hivatkozott rendelet 8. és 9. cikke alá tartozó pénzügyi termékeket kínálatában elérhetővé tegye. Ennek kezdő határidejével kapcsolatos döntést eddig sem az Alapkezelő Igazgatósága, sem a tulajdonosa nem hozott.

Az Alapkezelő Javadalmazási Politikája összhangban áll az Alapkezelő által hozott befektetési döntések során felmerülő fenntarthatósági kockázatok integrálásával, tekintettel arra, hogy az Alapkezelő által kezelt egyes alapok hozama, így az esetlegesen felmerülő fenntarthatósági kockázatoknak a hozamra gyakorolt hatásának értékelése és az Alapkezelő által nyújtható teljesítményjavadalmazás között nincs közvetlen kapcsolat, így az alkalmazásra kerülő javadalmazási struktúra nincs közvetlen összefüggésben a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos kockázatvállalásokkal.

Budapest, 2021. július 15.